Таблиця 5.3 - Комерційний Банк «Глобус»


Таблиця 5.3. Аналіз кредитної якості боргових торгових цінних паперів за 2009 рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Державні облігації 

Облігації місцевих позик 

Облігації підприємств 

Облігації банківських установ

Векселя 

Усього 
Поточна ціна боргових цінних паперів (за справедливою вартістю): 

-

-

-

20 427

-

20 427

1.1 

Державні установи та підприємства 

  -

-  -

-  

-

1.2 

Органи місцевого самоврядування 

  -

-  

-  

-

1.3 

Великі підприємства 

  -

 -

-

20 427

-

20 427

1.4 

Середні підприємства 

  -

 -

-

-

-

-

1.5 

Малі підприємства 

  -

 - 

-

-

-

-
Поточна ціна боргових торгових цінних паперів за рейтингами: 

1.1 

З рейтингом ААА -  

-  

-

-  

-  

1.2 

З рейтингом від АА- до АА+ 

-  

-

-  

-

-

-

1.3 

З рейтингом від А- до А+ 

-  

-

-

-

-

-

1.4 

З рейтингом нижче А- 

-  

-

-

20 427

-

20427

1.5 

Ті, що не мають рейтингу 

-

-

-

-

-

-Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році 

-  

-  

-  

-

-  

-  Усього боргових цінних паперів за поточною ціною 

-  

-  

-

20 427

-  

20 427Не погашені у визначений емітентом строк боргові цінні папери (за справедливою вартістю): 

-  

-  

-  

-

-  

-  

4.1 

Із затримкою платежу до 31 днів 

-  

-  

-  

-

-  

-  

4.2 

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 

-  

-  

-  

-

-  

-  

4.3 

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 

-  

-  

-  

-

-  

-  

4.4 

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 

-  

-  

-  

-

-  

-  

4.5 

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 

-  

-  

-  

-

-  

-  Усього боргових цінних паперів 

-

-

-

20 427

-

20 427


Усі цінні папери, що знаходяться в торговому портфелі Банку мають кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою Рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг».


^ Примітка 6. Кошти в інших банках

Таблиця 6.1. Кошти в інших банках .

(тис.грн.)

Рядок 

Найменування статті 

2010 рік 

2009 рік Депозити в інших банках: 

132 557

-

1.1 

Короткострокові депозити зі строком погашення більше ніж три місяці 

132 478

-

1.2 

Довгострокові депозити 

79

-Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") з іншими банками зі строком погашення більше ніж три місяці 

-

-Кредити, надані іншим банкам: 

380 376

65 404

3.1 

Короткострокові 

380 376

65 404

3.2 

Довгострокові 

-

-Резерв під знецінення коштів в інших банках 

(3 636)

(481)Усього коштів у банках за мінусом резервів 

509 297

64 923


Сума створеного резерву розрахована від суми наданих кредитів, зменшених на обсяг забезпечення (з відповідним коефіцієнтом).

Сума нарахованих і неотриманих доходів за наданими строковими кредитами та депозитами за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року складає 114 тис.грн.

Кошти в інших банках (таблиця 6.1.) аналізуються як частина звіту «Баланс» (рядок 3) та в примітці 27 «Управління фінансовими ризиками»: табл.27.5 «Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами», табл.27.6 «Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2010 рік», табл.27.7 «Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік».


Таблиця 6.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2010 рік


(тис.грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Депозити 

Договори купівлі і зворотного продажу 

Кредити 

Усього 

  

  


Поточні і незнецінені: 

211 630

-

390 726

602 356

1.1 

У 20 найбільших банках 

169 129

-

208 579

377 708

1.2 

В інших банках України 

42 501

-

182 147

224 648

1.3 

У великих банках країн ОЕСР 

-

-

-

-

1.4 

В інших банках країн ОЕСР 

-

-

-

-

1.5 

В інших банках 

-

-

-

-


Кошти що розміщені в інших банках є поточними та незнеціненими. Основною метою здійснення операцій по розміщенню коштів в інших банках є отримання прибутку. Банк є активним оператором ринку міжбанківських ресурсів та виступає в ньому як у якості кредитора і позичальника. З метою мінімізації ризиків, що виникають при проведенні міжбанківських операцій, проводить загальний аналіз ситуації на міжбанківському ринку, визначає коло банків-контрагентів у яких розміщення коштів Банку має найменший ризик.


Таблиця 6.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2009 рік


(тис.грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Депозити 

Договори купівлі і зворотного продажу 

Кредити 

Усього 

  

  


Поточні і незнецінені: 

-

-

65 404

65 404

1.1 

У 20 найбільших банках 

-

-

31 940

31 940

1.2 

В інших банках України 

-

-

33 464

33 464

1.3 

У великих банках країн ОЕСР 

-

-

-

-

1.4 

В інших банках країн ОЕСР 

-

-

-

-

1.5 

В інших банках 

-

-

-

-Таблиця 6.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках

(тис.грн.)

Рядок 

Рух резервів 

2010 рік 

2009 рік 

кошти в інших банках 

договори зворотного репо 

кошти в інших банках 

договори зворотного репо Резерв під знецінення за станом на 1 січня 

481

-

124

-(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом року3 

3 155

-

357

-Списання безнадійної заборгованості 

-

-

-

-Переведення до активів групи вибуття 

-

-

-

-Вибуття дочірніх компаній 

-

-

-

-Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 грудня 

3 636

-

481

-Резерв під знецінення коштів в інших банках за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року сформовано в повному обсязі. Резерв сформовано у відповідності до категорії банку-позичальника яка визначається з урахуванням класу банків-позичальників та стану обслуговування боргу банком-позичальником.


Примітка 7. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 7.1. Кредити та заборгованість клієнтів

(тис.грн.)

Рядок 

Найменування статті 

2010 рік 

2009 рік Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 

-

-Кредити юридичним особам 

336 762

409 916Кредити, що надані за операціями репо 

-

-Кредити фізичним особам - підприємцям 

196

-Іпотечні кредити фізичних осіб 

-

-Споживчі кредити фізичним особам 

-

-Інші кредити фізичним особам 

8 760

2 175Резерв під знецінення кредитів 

(62 808)

(37 752)Усього кредитів за мінусом резервів 

282 910

374 339


Сума нарахованих і неотриманих доходів за наданими клієнтам Банку кредитами за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року складає 11 494 тис.грн.

Кредити та заборгованість клієнтів (таблиця 7.1.) аналізуються як складова частина звіту «Баланс» (рядок 4) та в примітці 27 «Управління фінансовими ризиками»: табл.27.5 «Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами», табл.27.6 «Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2010 рік», табл.27.7 «Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік».

6799300859650265.html
6799384670947817.html
6799498047320244.html
6799641523058123.html
6799759386722965.html