Глава 16 - Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) { Із змінами, внесеними згідно із закон

Глава 16^ ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ

Стаття 87. Правові підстави ліквідації банку

Банк може бути ліквідований:

1) з ініціативи власників банку;

2) з ініціативи Національного банку України (у тому числі за
заявою кредиторів).

Ліквідація банку з ініціативи власників здійснюється в
порядку, передбаченому законодавством України про господарські
товариства, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом
та за згодою Національного банку України.

Ліквідація банку з ініціативи Національного банку України
здійснюється відповідно до цього Закону та нормативно-правових
актів Національного банку України.

Національний банк України зобов'язаний протягом двох днів
після прийняття рішення про ліквідацію банку повідомити про це
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. ( Статтю 87 доповнено
частиною згідно із Законом N 2740-III ( 2740-14 ) від 20.09.2001 )

У разі оскарження в судовому порядку рішення Національного
банку про ліквідацію банку Національний банк України повідомляє
про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. ( Статтю 87
доповнено частиною згідно із Законом N 2740-III ( 2740-14 ) від
20.09.2001 )

Стаття 88. Особливості ліквідації банку в разі його
неплатоспроможності

Право звернення до суду із заявою про визнання банку
неплатоспроможним та його ліквідацію мають:

1) кредитори банку;

2) Національний банк України.

Особи, зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті,
направляють рекомендованим листом до Національного банку України
заяву про ліквідацію банку при настанні ознак неплатоспроможності
банку з додаванням документально підтверджених доказів наявності
невиконаних грошових зобов'язань банку перед ними. Якщо протягом
одного місяця з дня направлення заяви зазначені особи не отримали
відповідь Національного банку України, вони мають право звернутися
до суду із заявою про визнання банку неплатоспроможним.

Законодавство України про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом справи про
визнання банку неплатоспроможним застосовується в частині, що не
суперечить нормам цього Закону.

При підготовці справи до розгляду суддя отримує обгрунтований
висновок Національного банку України щодо доцільності ліквідації
банку або рішення Національного банку України про відкликання
банківської ліцензії та призначення ліквідатора. Національний банк
України зобов'язаний надати один із зазначених документів протягом
місяця з дня отримання запиту суду.

Негативний висновок Національного банку України щодо
доцільності відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку є
підставою для залишення заяви без розгляду.

Якщо банк-боржник не спроможний виконати свої зобов'язання
відповідно до рішення суду про примусове стягнення протягом шести
місяців і за цей час не досягнуто домовленостей щодо
реструктуризації визначеного боргу, Національний банк України
зобов'язаний відкликати ліцензію та ініціювати процедуру
ліквідації банку.

Справа про визнання банку неплатоспроможним за заявою осіб,
зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, може бути
порушена лише після відкликання банківської ліцензії.

Після відкликання банківської ліцензії санація банку не
допускається.

Орган, який ініціював рішення про ліквідацію, призначає
ліквідатора. Ліквідатор приступає до виконання обов'язків негайно
після відкликання ліцензії.

Протягом одного місяця з дня прийняття справи до розгляду суд
повинен визначитися стосовно позову про ліквідацію банку. Єдиним
питанням, що приймається до розгляду судом у справі про ліквідацію
банку, є висновок Національного банку України щодо доцільності
ліквідації банку та відповідність застосування процедури
ліквідації з боку Національного банку України вимогам цього
Закону.

У своєму рішенні суд повинен підтвердити кандидатуру
ліквідатора або призначити такого, що відповідає вимогам цього
Закону. Єдиною підставою відхилення кандидатури ліквідатора,
призначеного Національним банком України, може бути наявність
конфлікту інтересів, який став відомий суду.

Розгляд справи в суді щодо ліквідації банку не зупиняє
діяльності ліквідатора, призначеного Національним банком України.
( Частина дванадцята статті 88 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1828-IV ( 1828-15 ) від 22.06.2004 )

Процедура ліквідації банку повинна бути завершена не пізніше
трьох років з дня відкликання банківської ліцензії. ( Статтю 88
доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 1828-IV
( 1828-15 ) від 22.06.2004 )

Національний банк України має право продовжувати процедуру
ліквідації банків на термін до одного року, а системоутворюючих
банків - на термін до двох років. ( Статтю 88 доповнено частиною
чотирнадцятою згідно із Законом N 1828-IV ( 1828-15 ) від
22.06.2004 )

Стаття 89. Оголошення про ліквідацію

Ліквідатором здійснюється опублікування відомостей про
відкриття ліквідаційної процедури у газеті "Урядовий кур'єр" чи
"Голос України" за рахунок банку у строки, передбачені законами
України, з дня прийняття Національним банком України рішення про
відкликання ліцензії або власником банку рішення про ліквідацію
банку.

Відомості про відкриття ліквідаційної процедури повинні
містити найменування та інші реквізити банку, що ліквідується,
дату прийняття Національним банком України рішення про відкликання
ліцензії або дату прийняття рішення власника банку про ліквідацію
банку і призначення ліквідатора, відомості про ліквідатора.

Протягом одного місяця з дня опублікування оголошення про
відкриття ліквідаційної процедури кредитори мають право заявити
ліквідатору про свої вимоги до банку.

Не дозволяється опублікування або розголошення іншим чином
відомостей про неплатоспроможність банку до дня прийняття рішення
про його ліквідацію.

Особи, винні у розголошенні даної інформації, несуть
відповідальність згідно з законами України.

Стаття 90. Вимоги до ліквідатора та умови його призначення

Ліквідатором може бути призначено:

1) фізичну особу, яка відповідає вимогам, що висуваються
статтею 76 цього Закону до тимчасового адміністратора;

2) юридичну особу, яка здійснює професійну діяльність щодо
тимчасової адміністрації та ліквідації банків, щодо надання
аудиторських, юридичних або консалтингових послуг і має не менше
трьох працівників з сертифікатом Національного банку України на
право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку.


{ Частину другу статті 90 виключено на підставі Закону
N 639-VI ( 639-17 ) від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до
1 січня 2011 року }
Фінансова відповідальність, життя та здоров'я ліквідатора
мають бути застраховані згідно з законодавством України,
нормативно-правовими актами Національного банку України та
договором про ліквідацію банку відповідно до закону.

Стаття 91. Наслідки призначення ліквідатора

З дня прийняття рішення про відкликання ліцензії та
призначення ліквідатора:

1) припиняються повноваження загальних зборів, спостережної
ради і правління (ради директорів) банку та тимчасового
адміністратора, який негайно передає ліквідатору всі справи;

2) банківська діяльність банку завершується закінченням
технологічного циклу конкретних операцій у разі, якщо це сприятиме
збереженню або збільшенню ліквідаційної маси;

3) строк виконання всіх грошових зобов'язань банку та
зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
вважається таким, що настав;

4) припиняється нарахування процентів, неустойки (штрафу,
пені) та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості
банку;

5) відомості про фінансове становище банку перестають бути
конфіденційними чи становити банківську таємницю;

6) укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна банку чи
передачею його майна третім особам, допускається в порядку,
передбаченому цим Законом;

7) скасовуються арешт, накладений на майно (в тому числі на
власні кошти банку на його рахунках) банку, чи інші обмеження щодо
розпорядження його майном. Накладення нових арештів або інших
обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

8) вимоги за зобов'язаннями банку, що виникли під час
проведення ліквідації, можуть пред'являтися тільки в межах
ліквідаційної процедури.

Стаття 92. Повноваження ліквідатора щодо здійснення
ліквідаційної процедури

Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі
повноваження:

1) приймає до свого відання майно банку, вживає заходів щодо
забезпечення його збереження;

2) виконує функції з управління та розпорядження майном
банку;

3) здійснює інвентаризацію та оцінку майна банку згідно з
законодавством;

3-1) має право відчужувати активи та/або зобов'язання банку;
{ Частину першу статті 92 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом
N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }

4) виконує повноваження органів управління банку;

5) очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;

6) пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення
дебіторської заборгованості банку, у тому числі через судові
органи;

7) має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги
працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банку, який
відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 95 цього Закону за
рахунок коштів, одержаних від продажу майна банку;

8) з дня відкриття ліквідаційної процедури повідомляє
працівників банку про звільнення та здійснює його відповідно до
законодавства України про працю;

9) заявляє в установленому законодавством порядку заперечення
по заявлених до банку вимогах кредиторів;

10) заявляє відмову від виконання договорів та в
установленому законодавством порядку розриває їх;

11) вживає заходів, спрямованих на виявлення та повернення
майна банку, що знаходиться у третіх осіб;

12) передає у встановленому порядку на зберігання документи
банку, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають
обов'язковому зберіганню;

13) вживає заходів, які, на його думку, дадуть можливість
отримати максимальну виручку від продажу активів у найкоротший
строк;

14) реалізує майно банку для задоволення вимог, включених до
реєстру вимог кредиторів;

15) повідомляє про своє призначення державний орган з питань
банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення та надає
державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення
єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів;

16) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Ліквідатор при прийнятті рішень про відчуження активів та/або
зобов'язань банку зобов'язаний забезпечити пріоритетність захисту
інтересів кредиторів банку відповідно до черговості задоволення
вимог кредиторів, встановленої статтею 96 цього Закону.

{ Статтю 92 доповнено частиною згідно із Законом N 1617-VI
( 1617-17 ) від 24.07.2009 }Ліквідатор приймає рішення про отримання та відчуження
активів та/або зобов'язань без повідомлення та отримання згоди
акціонерів, боржників, кредиторів (вкладників) банку.

{ Статтю 92 доповнено частиною згідно із Законом N 1617-VI
( 1617-17 ) від 24.07.2009 }Особа, яка є стороною договору про передачу активів та/або
зобов'язань банку, під час здійснення ліквідаційної процедури
банку звільняється від сплати будь-яких платежів, пов'язаних із
відчуженням/отриманням таких активів та/або зобов'язань, за
внесення змін до державних реєстрів та плати за послуги, що
надаються державними органами.

{ Статтю 92 доповнено частиною згідно із Законом N 1617-VI
( 1617-17 ) від 24.07.2009 }З дня призначення ліквідатора до нього переходять права
керівника (органів управління) банку. Протягом трьох днів з дня
призначення ліквідатора керівники банку забезпечують передачу
бухгалтерської та іншої документації банку, печаток і штампів,
матеріальних та інших цінностей банку ліквідатору. У разі ухилення
від виконання зазначених обов'язків винні особи несуть
відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства
України.

При виконанні своїх обов'язків ліквідатор за своїм статусом
прирівнюється до представника Національного банку України.
Будь-яка особа, що навмисно перешкоджає доступу ліквідатора до
банку, його активів, книг, записів, документів, несе
адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з
законодавством. Правоохоронні органи зобов'язані надавати допомогу
ліквідатору в його роботі на підставі письмового звернення.

Стаття 93. Заходи щодо підготовки задоволення вимог
кредиторів

Ліквідатор припиняє приймання вимог кредиторів після
закінчення одного місяця з дня опублікування оголошення про
початок ліквідаційної процедури.

Ліквідатор протягом трьох місяців з дня опублікування
оголошення про початок ліквідаційної процедури здійснює такі
заходи щодо задоволення вимог кредиторів:

1) визначає суму заборгованості кожному кредитору та
відносить вимоги до певної черги погашення;

2) відхиляє вимоги у разі їх непідтвердження;

3) відповідно до вимог нормативно-правових актів Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб надає Фонду протягом двадцяти
робочих днів із дня настання недоступності вкладів повний перелік
вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами,
із визначенням їх розрахункової суми, що підлягає відшкодуванню;
( Пункт 3 частини другої статті 93 в редакції Закону N 2740-III
( 2740-14 ) від 20.09.2001 )

4) складає перелік акцептованих ним вимог для затвердження
Національним банком України;

5) сповіщає кредиторів про акцептування вимог;

6) щотижня протягом трьох тижнів публікує оголошення про день
і місце, де можна ознайомитися з переліком вимог, та про дату
подання цього переліку Національному банку України.

Кредитори мають право надіслати ліквідатору свої заперечення
щодо визнаних ним вимог протягом одного місяця з дня отримання
повідомлення.

Ліквідатор має право з дозволу Національного банку України
погашати вимоги до банку до моменту завершення складання переліку
вимог та його затвердження Національним банком України лише за
угодами, що забезпечують здійснення ліквідаційної процедури.

Ліквідатор зобов'язаний у двомісячний строк з дня призначення
надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються послугами
відповідального зберігання, про необхідність вилучити свої
цінності протягом трьох місяців з дня оголошення про початок
ліквідаційної процедури.

Матеріальні цінності, що перебували на відповідальному
зберіганні банку і не були вилучені власниками в зазначений у
повідомленні строк, вважаються фондами, на які не можуть
претендувати кредитори банку. Ці цінності переходять у
розпорядження Національного банку України для повернення законним
власникам.

Іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку або є
забезпеченням виконання зобов'язань за сертифікатами з фіксованою
дохідністю, емітентом яких є банк, а також кошти на рахунку фонду
фінансування будівництва або майно фонду операцій з нерухомістю, в
тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в управлінні
банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження
цими активами здійснюється відповідно до законів України "Про
іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом
та іпотечні сертифікати" ( 979-15 ) та "Про фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю" ( 978-15 ). ( Статтю 93 доповнено частиною сьомою
згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

Активи банку, включені до складу іпотечного покриття
іпотечних облігацій, не включаються до ліквідаційної маси банку.
Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в
порядку, передбаченому Законом України "Про іпотечні облігації"
( ^ 3273-15 ). ( Статтю 93 доповнено частиною згідно із Законом
N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005 )

Стаття 94. Оцінка майна банку

Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній
процедурі, оцінюється ліквідатором у порядку, встановленому
законодавством України. Для майна, яке продається на аукціоні,
оціночна вартість є початковою.

Для здійснення оцінки майна ліквідатор має право залучати на
підставі договору спеціалістів з оплатою їх послуг за рахунок
ліквідаційної маси, якщо інше не встановлено Національним банком
України.

Стаття 95. Продаж майна

Після проведення інвентаризації та оцінки майна банку
ліквідатор розпочинає продаж майна на відкритих торгах, якщо
Національним банком України не встановлено інший порядок його
продажу.

Порядок продажу майна банку, склад, умови та строки придбання
майна погоджуються з Національним банком України та повідомляються
через засоби масової інформації.

У разі надходження двох і більше пропозицій щодо придбання
майна банку ліквідатор проводить конкурс (аукціон). Порядок
проведення конкурсу (аукціону) визначається згідно із
законодавством України.

Майно банку, щодо обігу якого встановлено обмеження,
продається на закритих торгах. У закритих торгах беруть участь
особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно
у власності чи на підставі іншого речового права відповідно до
цивільного законодавства України.

Порядок уступки вимог банку регулюється цивільним
законодавством України.

Ліквідатор має право виставити на відкриті торги цінні папери
та вимоги банку, якщо інший спосіб продажу (уступки) вимог банку
не встановлено Національним банком України.


6791381851939152.html
6791452056180123.html
6791625317484062.html
6791841083585715.html
6791894594686203.html