Форма затвердження проекту - страница 6

^
3.2 Компонент 2- Безпечність харчових продуктів
Даний період характеризується цілою низкою подій у секторі на національному рівні, що в тій чи іншій мірі пов’язані з питаннями реалізації проекту.

За звітний період відбулося 3 місії інспекторів Продовольчого та ветеринарного бюро (FVO) до України:

17-27 травня 2010 року щодо контролю за виробництвом продукції птахівництва;

6-14 вересня 2010 року щодо оцінки санітарного контролю при виробництві молочної продукції;

12-22 жовтня 2010 року щодо оцінки системи контролю залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах та необроблених продуктах тваринного походження.

В цілому оцінка інспекторів була позитивною, чому сприяла також діяльність Проекту. Проведення відповідних семінарів та навчально-ознайомчих візитів до країн-членів ЄС сприяло отриманню відповідних знань та розумінь основних принципів проведення такого виду контролю з боку ЄС. Внаслідок цього спеціалісти ветеринарної медицини були підготовлені до таких перевірок та показали належний рівень ефективності своєї роботи.

Протягом звітного періоду в Україні продовжувалось обговорення шляхів оптимізації системи забезпечення контролю безпечності харчових продуктів в Україні. Було проведено низку засідань та зустрічей.

Протягом періоду, що розглядається в даному звіті прийнято ряд нормативно-правових актів, направлених на подальше реформування державної системи контролю за безпечністю харчових продуктів ( Розпорядження КМУ №1077 від 19.05.2010 «Про затвердження плану першочергових заходів щодо реформування державної системи санітарного та фітосанітарного контролю», було видано Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України №88 від 26.07.2010 «Про державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на підприємствах, з урахуванням впровадженої системи відомчого контролю за принципами НАССР»).

Останній документ було розроблено на підставі документів щодо періодичності здійснення офіційного контролю на підприємствах із запровадженою та оціненою системою НАССР, які діють в країнах-членах ЄС. Відповідно до наказу періодичність офіційного контролю на підприємствах із запровадженою та дієвою системою НАССР зменшується.

Спеціалісти проекту брали активну участь у роботі урядової робочої групи з питань реформування системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні. Експертами підготовлено та презентовано варіанти реформування інституційної структури системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні. На момент написання звіту ведеться робота по підготовці концепції реформування.

Протягом звітного періоду у структурі основного партнера компоненту відбулися організаційні зміни, про які детально говорилося у розділі 2.1 «Організаційні зміни в структурі організації Партнера Проекту». Головою Державного комітету ветеринарної медицини України було призначено Бісюка І.Ю. Також відбулися зміни у керівництві Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин». Зокрема, новим в.о. директора Агентства було призначено Бредіхіна Л.І.

З метою покращення координації та співпраці державних структур у питаннях ідентифікації та реєстрації тварин за ініціативою та рекомендацією спеціалістів Проекту було створено Робочу групу з питань ідентифікації і реєстрації тварин.

Основні завдання по даному компоненту Проекту виконувалися згідно Плану робіт, обговоренного та схваленого основним Партнером компоненту –Державним комітетом ветеринарної медицини.

Протягом звітного періоду спеціалістами Проекту продовжувалася робота з впровадження систем безпечності та простежуваності харчових продуктів на пілотних підприємствах. До числа поперередньообраних підприємств, за рекомендацією Державного комітету ветеринарної медицини України, було додано 3 нових підприємства-ПП КФ «Прометей» філія «Менський сир», «Охтирський м’ясокомбінат» та філія ВАТ «Вімм-Біль-Данн «Буринський завод сухого молока».

На кожному з підприємств (окрім вищезазначених трьох) продовжується робота з впровадження програм-передумов системи НАССР. Проведено навчання з прикладного застосування принципів НАССР та розпочато роботу з розробки системи НАССР на підприємствах.

Спеціалістами проекту ведеться моніторинг налагодження та використання лабораторного обладнання, придбаного та поставленого до пілотних лабораторій протягом минулого звітного періоду. Проектом ведеться координація процесу навчання по користуванню новим обладнанням.

На підставі рекомендацій експерта Проекту Ярміли Дубравської було розроблено зміни до процесу реєстрації та ідентифікації свиней, які належать юридичним особам, відповідно до системи, яка діє у країнах ЄС. Зміни розроблено у вигляді проекту наказу Міністерства аграрної політики України «Про внесення змін до Положення про ідентифікацію та реєстрацію свиней». Наразі проект наказу знаходиться в міністерстві на обговоренні.

Створена Проектом Робоча група по розробці законодавства з безпечності харчових продуктів, до складу якої входять представники установ-партнерів, на основі порівняльного аналізу Регламенту ЄС № 852/2002 від 29.04.2004 «Про гігієну харчових продуктів» із українським законодавством розробила конкретні рекомендації по внесенню змін до українського законодавства із метою приведення останнього у відповідність до європейського харчового законодавства. До найважливіших рекомендацій можна віднести запровадження терміну «гігієна харчових продуктів» та основних принципів гігієни до українського харчового законодавства, а також запропоновано шляхи їх застосування. Зазначена Робоча група по розробці законодавства з безпечності харчових продуктів наразі здійснює порівняльний аналіз Регламенту ЄС № 853/2004 від 29.04.2004, який встановлює спеціальні гігієнічні правила для гігієни харчових продуктів, із українським харчовим законодавством та готує пропозиції щодо покращення останнього.

Розроблена Робочою групою з навчання навчальна програма для представників ветеринарної служби реалізується згідно з графіком.

Протягом звітного періоду було проведено низку семінарів для представників Державного комітету ветеринарної медицини, директорів та спеціалістів регіональних ветеринарних лабораторій, інспекторів ветеринарної медицини, представників Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин», представників Міністерства охорони здоров’я та санітарно-епідеміологічної служби на тему «Практичні аспекти системи НАССР», на яких було розглянуто методики розробки системи НАССР на підприємствах різних галузей харчової промисловості. Загальна кількість учасників – 102 людини. Семінари носили практичний характер і для забезпечення ефективності кількість учасників було обмежено. Мета семінарів – на прикладі схематичної розробки системи НАССР для різних видів харчових продуктів ознайомити учасників з практичним застосуванням принципів НАССР та розглянути послідовність заходів щодо розробки системи. Знання таких практичних аспектів є важливими для представників офіційних контрольних органів з точки зору об’єктивного оцінювання ефективності роботи системи НАССР на підприємствах та виконання норм законодавства.

Також експертами Проекту було проведено 2 вступних семінари у нових пілотних регіонах (Сумській та Івано-Франківській областях) на тему “Вимоги до безпечності харчових продуктів у ЄС”, у яких взяли участь представники регіональних управлінь ветеринарної медицини, регіональних лабораторій ветеринарної медицини, інспектори, представники обласних санітарно-епідеміологічних станцій, лабораторій санітарно-епідеміологічних станцій, відділень гігієни харчування, представники підприємств харчової промисловості (загалом 231 учасник). Мета семінарів – ознайомлення слухачів з умовами імпорту харчових продуктів у країни ЄС, вимогами європейського харчового законодавства щодо безпечності та простежуваності харчових продуктів, принципами та програмами-передумовами системи НАССР. Такі семінари допомагають освоїти сучасні вимоги щодо безпечності харчових продуктів, механізми розподілу відповідальності та здійснення ефективного контролю за виконанням вимог законодавства. Отримані теоретичні знання є базовими для здобуття навичок з розроблення, впровадження та аудитування систем безпечності харчових продуктів.

За звітний період було організовано і проведено 2 навчально-ознайомчих візити до Португалії та Великобританії для представників Державного комітету ветеринарної медицини, директорів регіональних ветеринарних лабораторій, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства аграрної політики, представників Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин», Міністерства юстиції. Під час візитів учасники ознайомилися із системами контролю за безпечністю харчових продуктів, які існують в цих країнах, принципами роботи лабораторій та організацією системи НАССР, що у майбутньому надасть їм можливість застосувати отримані знання у роботі, в тому числі і з підприємствами, які є пілотними для нашого Проекту. Було розпочато підготовку візиту у відповідь представників Національної ветеринарної служби Болгарії до Державного комітету ветеринарної медицини України в рамках програми TAIEX.

У звітний період було завершено роботу над англо-українським глосарієм ветеринарних термінів, який містить найбільш вживані терміни щодо безпечності харчових продуктів та ветеринарії. Ця робота є дуже важливої, оскільки дозволить застосовувати єдиний підхід під час тлумачення тих чи інших термінів спеціалістами ветеринарної медицини у ході здійснення своїх повноважень. У контексті вступу України до ЄС та підписання Угоди про вільну торгівлю це набуває ще більшої актуальності.

За звітний період було проведено 3 засідання Міжнародної координаційної робочої групи донорів та донорських організацій з питань безпечності харчових продуктів. Важливим є те, що результатом цих зустрічей стало направлення відкритого листа віце-прем’єр-міністру України С.Л.Тігіпку із пропозиціями щодо проекту урядового документа «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», який є складовою частиною «Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки». Як наслідок, представників Проекту було залучено до урядової Робочої групи, мета якої підготувати програмний документ щодо удосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів та розробити концепцію можливих структурних змін системи. Експертами Проекту було підготовлено документ, який містив 4 варіанти можливих змін системи контролю безпечності харчових продуктів. У ході обговорень для подальшого опрацювання було обрано 2 варіанти (інтегрована система та створення єдиного органу з безпечності харчових продуктів), які наразі опрацьовуються Робочою групою. Рух в цьому напрямку є дуже важливим для України, оскільки це дозволить, по-перше, більшою мірою відповідати вимогам ЄС щодо ефективності, дієвості та уникнення дублювання функцій, а, по-друге, усуне зайві перепони для операторів харчової галузі, в той же час, посиливши ефективність контролю, а отже, й безпечності харчових продуктів.


^ 3.2.1 Приведення законодавства України з питань безпечності харчових продуктів і ветеринарії у відповідність з європейськими нормами і стандартами

Відповідно до плану діяльності в рамках реалізації Проекту відбувалося робоче спілкування Робочої групи по розробці законодавства з безпечності харчових продуктів у складі представників установ-партнерів (Міністерство аграрної політики, Державний комітет ветеринарної медицини, «Агентство з реєстрації та ідентифікації тварин», Міністерство юстиції, Міністерство охорони здоров’я тощо), а також численні зустрічі із метою підготовки узгоджених рекомендацій щодо вдосконалення українського законодавства. Експерт Проекту з юридичних питань Яна Добідовська координує діяльність роботи даної Робочої групи.

На основі здійсненого порівняльного аналізу Регламенту (ЄС) № 852/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року «Про гігієну харчових продуктів» було розроблено та узгоджено Робочою групою конкретні рекомендації по внесенню змін до українського законодавства із метою приведення останнього у відповідність із європейським харчовим законодавством. Серед основних можна виділити наступні:


запропоновано внести нові визначення до закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», зокрема «первинне виробництво - виробництво, вирощування або розведення первинної продукції, що включає в себе збір врожаю, доїння молока і розведення тварин до моменту забою, полювання на тварин, вилов риби та збір врожаю диких рослин», «гігієна харчових продуктів - заходи та умови, необхідні для контролю небезпечного фактору та забезпечення придатності харчового продукту для споживання людиною, враховуючи його використання згідно призначення», «первинна продукція – продукція первинного виробництва, яка включає продукти рослинного походження, продукцію тваринницьких господарств, рибальства, мисливства», «пакування - вміщення одного або декількох загорнутих харчових продуктів у вторинну упаковку (контейнер)», «первинне пакування – вміщення харчових продуктів в обгортку або в упаковку (контейнер), що знаходяться у безпосередньому контакті з харчовим продуктом», «переробка - будь-яка дія, що суттєво змінює вихідний продукт, включаючи нагрівання, коптіння, консервування, визрівання, сушіння, маринування, екстракцію, видавлення або поєднання цих процесів» та ін.

Внесення нових термінів спрямовано на чітке розділення усіх етапів, які проходить харчовий продукт в процесі виробництва, розміщення на ринку та реалізації, оскільки до них застосовуються різні вимоги;

запропоновано внести зміни до деяких визначень, таких як «забруднення» та ін.;

запровадження принципу простежуваності та відповідальності виробників за свою продукцію, як це було в попередніх рекомендаціях, зроблених на основі аналізу Регламенту ЄС № 178.2002 від 28.01.2002 «Про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, створення Європейського органу з безпечності харчових продуктів і встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпечністю харчових продуктів»;

закріплено обов’язковість запровадження та використання системи НАССР або принципів, що базуються на системі НАССР, виробниками харчових продуктів. Запропоновано додати до закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» нову статтю із викладенням основних принципів НАССР;

рекомендовано долучити до закону Додатки, які будуть становити його невід’ємну частину та містити положення про гігієну харчових продуктів, що є дуже важливим для наближення до європейського законодавства та для забезпечення безпечності харчового продукту, а також для полегшення діяльності виробників та/або постачальників (продавців) харчових продуктів. Наразі в українському законодавстві вимоги до гігієни харчових продуктів, встановлені для кожного виду харчового продукту, певною мірою не відповідають європейському підходу, який встановлює більш загальні вимоги, але водночас покладає більшу відповідальність на виробника. ( Більш детальні рекомендації містяться у Додатку 14).

Проектом наразі здійснюється порівняльний аналіз Регламенту (ЄС) № 853/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року, що встановлює спеціальні гігієнічні правила для гігієни харчових продуктів із українським законодавством у цій галузі. Аналіз оформлюється у вигляді порівняльної таблиці. Документ буде містити конкретні пропозиції по приведенню українського законодавства у відповідність до європейського харчового законодавства.


^ Розроблення стратегії удосконалення системи безпечності харчових продуктів в Україні

Відповідно до плану діяльності в рамках реалізації Проекту створення Робочої групи з розробки стратегії удосконалення системи безпечності харчових продуктів в Україні знаходиться на завершальному етапі. Планується долучити до складу Робочої групи державні установи, серед яких Державний комітет ветеринарної медицини, Міністерство аграрної політики, Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин та ін.

Відповідно до проведеного аналізу Регламенту Ради № 852/2004 спеціалістами проекту зроблені конкретні пропозиції щодо гігієни харчових продуктів в Україні, законодавчого закріплення обов’язкового застосування системи НАССР або систем безпечності харчових продуктів, що ґрунтуються на принципах НАССР, виробниками, постачальниками та продавцями продукції, надано визначення продукції первинного виробництва, тому що застосування НАССР не поширюється на зазначену продукцію. (Див. Додатки 13-3 та 13-4)

Ці пропозиції, а також рекомендації, зроблені на основі порівняльного аналізу Регламенту 178/2002 будуть враховані у стратегії удосконалення системи безпечності харчових продуктів.

У звітному періоді було підготовлено перший проект оновленого «Профайлу країни» (див. Додаток 14). Цей документ разом із звітом «Державна система контролю харчових продуктів в Україні, пропозиції щодо її реформування відповідно до європейських стандартів», який був підготовлений протягом попереднього звіцтного періоду будуть становити основу для розробки стратегії удосконалення системи безпечності харчових продуктів.


^ Аналіз інституційної бази системи безпечності харчових продуктів в Україні


Роботу виконано в минулий звітний період. Див. попередній звіт про хід виконання Проекту за квітень 2009-жовтень 2009.


^ 3.2.4 Надання підтримки у формуванні потенціалу впровадження системи простежуваності харчових продуктів згідно з Регламентом ЄС № 178/2002

Робота в цьому напрямку велася під методичним керівництвом старшого ветеринарного короткострокового експерта з безпечності харчових продуктів Міни Барової (Болгарія).

Консультантами Проекту здійснено ряд візитів на кожне з пілотних підприємств. Графік візитів та виконані роботи представлені у Додатку 17.

У підзвітний період тісна співпраця проводилась з підприємствами, які більш підготовлені до співпраці у рамках Проекту. Розробка та впровадження програм-передумов системи НАССР здійснюється згідно розроблених раніше планів коригувальних дій. Прогрес у розробці документації програм-передумов системи НАССР наведено у Додатках 18-1 та 18-2. При цьому було зроблено наголос на вирішенні наступних завдань:

відпрацювання процедур на практиці, врахування зауважень, які виникли під час впровадження процедур та інструкцій;

розробка та впровадження графіків проведення лабораторних аналізів, моніторингу, аналіз тенденцій результатів досліджень;

ведення та аналізування протоколів;

регулярне навчання персоналу, перевірка ефективності навчання та застосування набутої інформації на практиці;

впровадження та перевірка ефективності коригувальних дій у випадку відхилень;


Підприємствам, які, за допомогою експертів Проекту, розробили основні процедури з програм-передумов, надається консультативна допомога у розробці системи НАССР. Процес розпочато зі створення НАССР-плану. Для цього експертами Проекту проведено зустрічі з НАССР-групами підприємств, на яких обговорено основні етапи та порядок розробки документації.

З метою ефективнішої розробки системи управління безпечністю харчових продуктів, експертами Проекту було розроблено зразки основних документів НАССР-плану, які наведено у Додатках 19-1 – 19-4. Ці зразки надано пілотним підприємствам для адаптації до конкретних умов:


створення описів продуктів з вказанням всіх характеристик, які мають вплив на безпечність продукції, є першим етапом розробки НАССР-плану;

розробка блок-схем виробництва продукції та перевірка її на практиці для оцінки ризику появи небезпечних факторів;

аналіз небезпечних факторів з вказанням джерела їхнього походження та наявності ефективних контрольних заходів, оцінка значущості фактору на основі аналізу важкості його негативного впливу на здоров’я кінцевого споживача та ймовірності його виникнення у продукті на визначеному етапі технологічного процесу;

використання дерева рішень для визначення критичних контрольних точок.

За підсумками 4 місії М.Барової в Україні (див. Додаток 20) було проведено круглий стіл з метою обговорення проміжних результатів розробки та впровадження системи НАССР та простежуваності на підприємствах. Учасниками круглого столу були представники Державного комітету ветеринарної медицини та Санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я. Під час зустрічі було вказано на необхідність вдосконалення знань стосовно принципів НАССР та програм-передумов, а також ролі офіційних контрольних органів у забезпеченні ефективного функціонування системи НАССР.

Оскільки до числа попередньо обраних підприємств, за рекомендацією Державного комітету ветеринарної медицини України, було додано 3 нових підприємства - ПП КФ «Прометей» філія «Менський сир», «Охтирський м’ясокомбінат» та філія ВАТ «Вімм-Біль-Данн «Буринський завод сухого молока» - експерти Проекту проводять на цих підприємствах попередню оцінку стану впровадження системи НАССР, простежуваності та програм-передумов.

Підприємствам, які на даному етапі не готові тісно співпрацювати у рамках Проекту, спеціалісти Проекту нададуть рекомендації щодо належної організації виробничих та побутових приміщень під час розробки планів їх реконструкції.


З метою покращення координації та співпраці державних структур у питаннях ідентифікації і реєстрації тварин створено Робочу групу з питань ідентифікації і реєстрації тварин. До складу Робочої групи увійшли представники ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин», Державного комітету ветеринарної медицини України, департаменту ринків тваринництва Міністерства аграрної політики України, Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України (Див. Додаток 21). На підставі рекомендацій експерта Проекту, Ярміли Дубравської, було розроблено зміни до процесу реєстрації та ідентифікації свиней, які належать юридичним особам, відповідно до системи, яка діє у ЕС, на прикладі Словаччини.


Зміни розроблено у вигляді проекту наказу Міністерства аграрної політики України «Про внесення змін до Положення про ідентифікацію та реєстрацію свиней». Наразі проект наказу знаходиться в міністерстві на обговоренні.


^ 3.2.5 Навчання з питань якості та безпечності харчових продуктів

Програма навчання на 2010 рік, розроблена для представників ветеринарної служби, з урахуванням діяльності Твіннінг проекту, який працює із серпня 2009 року, виконується згідно з графіком.

За звітний період постачальниками лабораторного обладнання було завершено програму базового навчання по використанню лабораторного обладнання для визначення залишків ветеринарних препаратів у харчових продуктах, як і було передбачено згідно з встановленим планом.

Протягом звітного періоду розпочато проведення циклу семінарів з основ європейського законодавства з питань безпечності харчових продуктів, системи НАССР та програм-передумов системи НАССР на тему «Вимоги до безпечності харчових продуктів у ЄС» у нових пілотних регіонах України (Суми, Івано-Франківськ та Чернігів) для представників регіональних управлінь ветеринарної медицини, регіональних лабораторій ветеринарної медицини, інспекторів, представників обласних санітарно-епідеміологічних станцій, лабораторій санітарно-епідеміологічних станцій, відділень гігієни харчування, представників підприємств харчової промисловості (див. Додатки 22-1 – 22-2). Загальна кількість учасників семінару, який відбувся 28-29 вересня 2010 року у Сумах, склала 106 чоловік. Загальна кількість учасників семінару, який відбувся 12-14 жовтня в Івано-Франківську, склала 120 чоловік.

Під час семінару експерти проаналізували основні європейські нормативні документи щодо безпечності харчових продуктів, маркування, мікробіологічних показників, ідентифікації та реєстрації тварин, а також надали інформацію щодо основних відмінностей між старим та новим підходом до забезпечення безпечності харчових продуктів в ЄС. Було розглянуто питання щодо застосування НАССР та забезпечення простежуваності як складових безпечності харчових продуктів.

За звітний період було організовано і проведено 2 навчально-ознайомчі поїздки до Португалії та Великобританії. Під час поїздок учасники ознайомилися з інституційною структурою системи контролю безпечності харчових продуктів у цих країнах, її функціонуванням на регіональному та національному рівнях, принципами роботи офіційних лабораторій та організацією системи НАССР на підприємствах. З метою обговорення результатів поїздок було проведено підсумкові зустрічі з учасниками цих поїздок. Програму поїздки до Португалії, список учасників, а також звіти учасників поїздки подано у Додатках 23-1 – 23-5; програму поїздки до Великобританії, список та звіти учасників – у Додатках 24-1 – 24-4.


У звітному періоді розпочато підготовку навчальної поїздки представників Національної ветеринарної служби Болгарії до Державного комітету ветеринарної медицини України в рамках програми TAIEX. Під час поїздки учасники ознайомляться із організаційною структурою ветеринарної служби України, її досвідом роботи, системою державного контролю за безпечністю харчових продуктів, затвердженням підприємств харчової галузі.

У квітні – травні 2010 року міжнародним експертом з безпечності харчових продуктів Міною Баровою та експертом з безпечності харчових продуктів Юрієм Оглашенним було проведено у 5-ти пілотних регіонах серію навчань на тему «Практичні аспекти системи НАССР», де розглядались методики розробки системи НАССР на підприємствах різних галузей харчової промисловості. У навчаннях взяли участь представники НАССР-груп підприємств, управлінь ветеринарної медицини та санітарно-епідеміологічних станцій, які брали участь у попередніх семінарах, що проводилися експертами Проекту. Програму заходів та презентації подано у Додатках 25-1 та 25-2.


^ 3.2.6 Ефективна взаємодія з Твіннінг проектом та іншими проектами у сфері безпечності харчових продуктів

Експерти Компоненту постійно контактують з представниками інших проектів/організацій, які працюють у сфері безпечності харчових продуктів: Твіннінг проекту «Надання допомоги українській ветеринарній службі з метою покращення правових та технічних аспектів системи контролю за безпекою харчових продуктів», Міжнародної Фінансової Корпорації та Проектів МФК «Ділове середовище та розвиток підприємництва в Україні» і «Проект з питань покращення безпечності харчових продуктів», представництва USAID у Києві та Проекту USAID/LINK «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність», Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, проекту UNIDO з безпечності харчових продуктів, Проекту «Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості», Харчового комітету Європейської бізнес асоціації, Канадського агентства міжнародного розвитку, Асоціації «Український агробізнес клуб», а також Департаменту «Сільське господарство, природа та якість харчових продуктів» Посольства Королівства Нідерландів та відділу з питань харчової промисловості, сільського господарства та захисту прав споживача Посольства Федеративної Республіки Німеччина.

Метою таких контактів є координація діяльності усіх донорських організацій та фінансованих донорами проектів у сфері безпечності харчових продуктів задля уникнення дублювання в роботі та пришвидшення досягнення спільної мети.

За звітний період відбулися заплановані засідання Міжнародної координаційної робочої групи донорів та донорських організацій з питань безпечності харчових продуктів, яка була створена за ініціативою експертів Компоненту.


На своїх засіданнях учасники Координаційної групи провели «мозковий штурм» щодо найбільш гострих проблем у галузі безпечності харчових продуктів. За результатами цих засідань було підготовлено відкритого листа віце-прем’єр-міністру Тігіпку С.Л., в якому було надано пропозиції щодо проекту урядового документу «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», який є складовою частиною «Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки» (лист до віце-прем’єр-міністра подано у Додатку 26).

У відповідь на зазначений лист голову Координаційної групи Т. Віла та інших експертів Проекту було включено до складу урядової Робочої групи, мета якої підготувати програмний документ щодо удосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів та розробити концепцію можливих структурних змін системи. Поточні результати роботи даної Робочої групи та внесок експертів Проекту було обговорено на останньому десятому засіданні Координаційної групи (див. Додаток 27).

Експерти з безпечності харчових продуктів виступили з доповідями на семінарі «Контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог та забезпеченням безпечності і якості при виробництві харчових продуктів», який було організовано Державним комітетом ветеринарної медицини. Матеріали семінару наведені у Додатку 28.

Також експерти Проекту відвідали конференцію «Управління в часи кризи», яка проводилася Європейським агентством з безпечності харчових продуктів 28-29 квітня 2010 року.


^ Надання допомоги в організації та проведенні тендера на закупівлю обладнання

16 квітня 2010 року відбулася офіційна передача лабораторного обладнання та транспортних засобів для перевезення зразків 2 державним науково-дослідним інститутам та 4 регіональним лабораторіям ветеринарної медицини, які отримають статус національних референс-лабораторій щодо залишків ветеринарних препаратів. До зазначених установ відносяться державні лабораторії, що знаходяться в Києві, Львові (2), Черкасах, Полтаві та Дніпропетровську (див. Додаток 29).

Також було завершено реалізацію програми базового навчання по використанню лабораторного обладнання для визначення залишків ветеринарних препаратів у харчових продуктах , поставленого до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ), Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок (м. Львів), Дніпропетровської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, Полтавської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, Черкаської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини.

Більш детальні тренінги щодо використання нового обладнання наразі відбуваються в рамках Твіннінг проекту.


3.2.8b Підготовка і поширення англо-українського глосарію ветеринарних термінів і переклад (деяких) актів законодавства ЄС з питань безпечності харчових продуктів і ветеринарії

Проектом продовжується переклад регламентів, директив та стандартів ЄС згідно з узгодженим переліком, який було скореговано відповідно до потреб Державного комітету ветеринарної медицини та «Агентства з ідентифікації та реєстрації тварин». Переклади документів містяться у Додатках 30-1 – 30-6.

На прохання Державного комітету ветеринарної медицини продовжується виконання перекладів інструкцій та настанов із матеріалів DG SANCO, звітів інспекторів Продовольчо-ветеринарного Бюро, презентацій представників Державного комітету ветеринарної медицини України.

Завершено роботу над англо-українським глосарієм ветеринарних термінів, який містить найбільш вживані терміни щодо безпечності харчових продуктів та ветеринарії ( див. Додаток 31).


^ 3.2.8c Організація доступу до баз даних Vetlex, Avis and Phytotex; переклад електронних інформаційних бюлетенів та інших важливих інформаційних матеріалів ДГ САНКО

Протягом звітного періоду було перекладено та розповсюджено електронною поштою всім зацікавленим організаціям 118 дайджестів інформаційних бюлетенів DG SANCO.


^ Завдання 2.1 Приведення законодавства України з питань безпечності харчових продуктів і ветеринарії у відповідність до європейських норм та і стандартів

Результати роботи за звітний період

(16 квітня 2010 – 16 жовтня 2010 р.)

Проведено зустрічі Робочої групи по розробці законодавства з безпечності харчових продуктів із метою узгодження пропозицій щодо внесення змін до українського харчового законодавства із європейськими вимогами;

Оновлення матриці виконання плану дій з реалізації європейської політики добросусідства;

Підготовлено конкретні рекомендації по внесенню змін до українського законодавства у відповідності із вимогами Регламенту (ЄС) № 852/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року «Про гігієну харчових продуктів»;

Розпочато здійснення порівняльного аналізу українського законодавства на відповідність положенням Регламенту (ЄС) № 853/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року, що встановлює спеціальні гігієнічні правила для гігієни харчових продуктів;

Оновлено та погоджено список законодавчих актів на переклад;

Основні завдання на весь період Проекту

Виконати аналіз проріхів у законодавстві та підготувати звіт про його результати;

Провести навчання з методології гармонізації (транспонування) законодавства (необхідні для цього ресурси передбачені в рамках завдання 2.5);

Підготувати план розроблення законодавчих актів;

Супроводжувати та оновлювати матрицю простежування виконання плану дій з реалізації європейської політики добросусідства;

Розробити проекти законодавчих актів, перекласти акти законодавства (з англійської) на українську мову (необхідні для перекладу ресурси передбачені в рамках завдання 2.8b.
Основні завдання на наступний звітний період

Підготувати остаточну версію порівняльного аналізу українського законодавства на відповідність положенням Регламенту ЄС) № 853/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року, що встановлює спеціальні гігієнічні правила для гігієни харчових продуктів;

Підготувати конкретні рекомендації по внесенню змін до українського законодавства у відповідності до вимог Регламенту (ЄС) № ЄС) № 853/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року, що встановлює спеціальні гігієнічні правила для гігієни харчових продуктів;

Регулярно оновлювати матрицю виконання плану дій з реалізації європейської політики добросусідства;

Перекласти акти законодавства відповідно до затвердженого переліку;

Підтримувати тісну співпрацю щодо правової діяльності із Твіннінг Проектом та іншими проектами-донорами, які займаються питаннями безпечності харчових продуктів.
^ Завдання 2.2 Розроблення стратегії удосконалення системи безпечності харчових продуктів в Україні

Результати роботи за звітний період

(16 квітня 2010 – 16 жовтня 2010 р.)

Представники Проекту увійшли до урядової Робочої групи, створеної з метою підготовки програмного документу щодо удосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів;

За участю представників Проекту було підготовлено конкретні пропозиції щодо змін в системі контролю безпечності харчових продуктів;

Пропозиції щодо змін в системі контролю безпечності харчових продуктів було представлено експертом Проектом під час засідання урядової Робочої групи;

Завершено підготовку оновленого «Профайлу країни» для розміщення на сайті DG SANCO

Основні завдання на весь період Проекту

Зібрати дані, виконати аналіз організаційних недоліків і підготувати звіт з його результатами;

Оновити "Профайл" країни;

Підготувати проект стратегії;

Провести кілька відкритих консультативних зустрічей з питань розроблення стратегії.

Основні завдання на наступний звітний період

Розробити, за участю представників урядової Робочої групи, концепцію змін в системі контролю безпечності харчових продуктів.
^ Завдання 2.3 Аналіз інституційної бази системи безпечності харчових продуктів в Україні

Результати роботи за звітний період

(16 квітня 2010 – 16 жовтня 2010 р.)

Завершено

Основні завдання на весь період Проекту
^ Основні завдання на наступний звітний період^ Завдання 2.4 Надання підтримки у формуванні потенціалу впровадження системи простежуваності харчових продуктів згідно з Регламентом ЄС № 178/2002

Результати роботи за звітний період

(16 квітня 2010 – 16 жовтня 2010 р.)

Створено Робочу групу з питань ідентифікації і реєстрації тварин з метою покращення координації та співпраці державних структур у питаннях ідентифікації і реєстрації тварин;

Розпочато розробку документації системи НАССР на пілотних підприємствах;

Розроблено зразки основних документів НАССР-плану: опис продукту, блок-схема процесів, аналіз небезпечних факторів. Документи передано пілотним підприємствам для адаптації.

Основні завдання на весь період Проекту

Проаналізувати стан існуючої системи ідентифікації та реєстрації тварин в Україні та підготувати звіт за результатами аналізу;

Підготувати рекомендації щодо подальшого розвитку / вдосконалення системи, поширення її на птицю та залучення до цього процесу ветеринарної служби;

Надати практичну допомогу в розробленні системи етикетування/простежуваності яловичини та продукції з яловичини;

Скласти програму навчальних заходів / навчальних поїздок (навчальні заходи проводитимуться в рамках завдання 2.5);

Реалізувати пілотний проект з впровадження системи управління безпечністю та простежуваності харчових продуктів на підприємствах пілотних областей.

Основні завдання на наступний звітний період

Продовження реалізації пілотного проекту з надання консультацій щодо впровадження системи НАССР та простежуваності харчових продуктів на підприємствах пілотних областей;

Проведення поглибленого навчання учасників НАССР-груп на пілотних підприємствах з розробки та впровадження системи НАССР;

Проведення у пілотних областях серії семінарів «Практичні аспекти впровадження системи НАССР» для представників обласних управлінь ветеринарної медицини та обласних санітарно-епідеміологічних станцій;

Завершити попередню оцінку стану системи НАССР, простежуваності та програм-передумов на підприємствах у нових пілотних регіонах;

Завершити проведення ознайомчих семінарів з питань впровадження системи НАССР та основ європейського харчового законодавства у трьох нових областях згідно з пропозицією головного партнера проекту - Державного комітету ветеринарної медицини;

Завершити звіт щодо існуючої системи ідентифікації та реєстрації тварин в Україні відповідно до коментарів та зауважень зацікавлених сторін;

Провести семінари з ідентифікації та реєстрації тварин, простежуваності.
Завдання 2.5 Навчання з питань безпечності харчових продуктів

Результати роботи за звітний період

(16 квітня 2010 – 16 жовтня 2010 р.)

План навчальних заходів, підготовлений Робочою групою по визначенню потреб у навчанні у складі представників Проекту, Твіннінг Проекту, Державного комітету ветеринарної медицини, «Агентства з ідентифікації та реєстрації тварин», санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я, здійснюється згідно із встановленим графіком;

Завершено проведення базового навчання персоналу лабораторій по використанню поставленого обладнання;

Проведено семінари з основ європейського законодавства з питань безпечності харчових продуктів, системи НАССР та програм-передумов системи НАССР на тему «Вимоги до безпечності харчових продуктів у ЄС» в 2 нових пілотних регіонах України (Суми, Івано-Франківськ) для представників регіональних управлінь ветеринарної медицини, регіональних лабораторій ветеринарної медицини, інспекторів, представників обласних санітарно-епідеміологічних станцій, лабораторій санітарно-епідеміологічних станцій, відділень гігієни харчування, представників підприємств харчової промисловості. Учасниками семінарів стали 226 чол.;

У квітні-травні 2010 року у 5-ти пілотних регіонах проведено серію навчань на тему «Практичні аспекти системи НАССР», на яких розглядались методики розробки системи НАССР на підприємствах різних галузей харчової промисловості;

Організовано і проведено 2 навчально-ознайомчі поїздки до Португалії (6-13 червня 2010 року) та Великобританії (14-22 вересня 2010 року);

Розпочато надання підтримки в організації навчальної поїздки представників Національної ветеринарної служби Болгарії до Державного комітету ветеринарної медицини України, яка буде здійснена в рамках програми TAIEX.

^ Основні завдання на весь період Проекту

Сформувати групу спеціалістів, які займатимуться підготовкою навчальних заходів з питань безпечності харчових продуктів;

Провести переговори з представниками Твіннінг проекту та скоординувати з ними проведення навчальних заходів; підготувати план і програму заходів навчальних поїздок.

Основні завдання на наступний звітний період

Взаємодіяти з представниками Твіннінг проекту щодо проведення навчальних заходів;

Провести практичні семінари з впровадження ХАССП;

Завершити проведення вступних семінарів з європейського харчового законодавства, основ системи НАССР та простежуваності у додаткових трьох регіонах;

Організувати проведення семінарів щодо здійснення офіційного контролю в галузі безпечності харчових продуктів;

Організувати навчальну поїздку представників Національної ветеринарної служби Болгарії до Державного комітету ветеринарної медицини України;

Провести семінари з ідентифікації та реєстрації тварин, системи простежуваності;

Розмістити навчальні матеріали на веб-сайті.
^ Завдання 2.6 Ефективна взаємодія з Твіннінг проектом та іншими проектами у сфері безпечності харчових продуктів

Результати роботи за звітний період

(16 квітня 2010 – 16 жовтня 2010 р.)

Підтримуються постійні контакти з рядом донорських організацій та фінансованих донорами проектів, які займаються питаннями безпечності харчових продуктів в Україні;

Проведено VIII, IX, X засідання Міжнародної координаційної робочої групи донорських організацій з питань безпечності харчових продуктів.

^ Основні завдання на весь період Проекту

Скласти перелік проектів та організацій у сфері безпечності харчових продуктів, налагодити з ними ділові відносини та обмін інформацією; вести регулярні переговори з відповідними проектами, що фінансуються організаціями-донорами, зокрема з резидент-консультантами з питань твіннінгу;

^ Основні завдання на наступний звітний період

Працювати у постійному контакті із зазначеними вище проектами/організаціями;

Підтримувати постійний зв'язок з Твіннінг проектом;

Брати активну участь в роботі Міжнародної координаційної робочої групи донорських організацій з питань безпечності харчових продуктів.
^ Завдання 2.7 Надання допомоги в організації та проведенні тендера на закупівлю обладнання

Результати роботи за звітний період

(16 квітня 2010 – 16 жовтня 2010 р.)

Проведено офіційну передачу лабораторного обладнання та транспортних засобів для перевезення зразків до 2 державних науково-дослідних інститутів (Київ, Львів) та 4 регіональних лабораторій ветеринарної медицини (Львів, Черкаси, Полтава та Дніпропетровськ), які отримають статус національних референс-лабораторій щодо залишків ветеринарних препаратів;

Завершено проведення базового навчання по використанню поставленого лабораторного обладнання для визначення залишків ветеринарних препаратів у харчових продуктах згідно встановленого плану.

^ Основні завдання на весь період Проекту

Скласти перелік лабораторій, для яких здійснюватиметься закупівля обладнання;

Підготувати технічну специфікацію на обладнання та іншу необхідну документацію;

Надати роз’яснення на запити учасників тендера;

Оцінити заявки/пропозиції учасників тендеру;

Здійснювати контроль за поставкою та встановленням обладнання і проведенням постачальником навчання персоналу лабораторій.

Основні завдання на наступний звітний період

Виконання завершено
Завдання 2.8b Підготовка і розповсюдження англо-українського глосарію ветеринарних термінів і переклад (деяких) актів законодавства ЄС з питань безпечності харчових продуктів і ветеринарії

^ Результати роботи за звітний період

(16 квітня 2010 – 16 жовтня 2010 р.)

Експертами з підготовки англо-українського глосарію ветеринарних термінів підготовлено остаточний варіант документу;

Узгоджено та здійснено переклад додаткових законодавчих актів ЄС за запитом реципієнтів Проекту, беручи до уваги їх важливість для успішного проведення FVO місій;

Здійснено переклад 9 законодавчих актів ЄС у галузі безпечності харчових продуктів.

Основні завдання на весь період Проекту

Погодити з партнерами Проекту перелік законодавчих документів, що перекладатимуться;

Розподілити роботу з перекладу законодавчих документів між SWAP-RURAL і Твіннінг проектом;

Перекласти законодавчі документи та розмістити їх на веб сайті;

Підготувати англо-український глосарій ветеринарних термінів.

Основні завдання на наступний звітний період

Опублікування англо-українського глосарію ветеринарних термінів та його видання;

Переклад законодавчих актів відповідно до списку погодженого між Проектом та Твіннінг проектом;

Переклад документів за запитом бенефіціарів Проекту.
Завдання 2.8c Організація доступу до баз даних Vetlex, Avis and Phytotex; переклад електронних інформаційних бюлетенів та інших важливих інформаційних матеріалів ДГ САНКО

Результати роботи за звітний період

(16 квітня 2010 – 16 жовтня 2010 р.)

Перекладено та розповсюджено 118 дайджестів інформаційних бюлетенем DG SANCO;

Продовжується робота по отриманню доступу до баз даних Vetlex, Avis and Phytotex партнерами Проекту.

Основні завдання на весь період Проекту

Надати допомогу українським партнерам у підготовці запитів до TAIEX;

Перекласти та розповсюдити дайджести інформаційних матеріалів;

Організувати доступ партнерів до баз даних.

Основні завдання на наступний звітний період

Переклад документів;

Розширити список розсилки;

Розміщувати перекладені документи на веб сайті Проекту;

Організувати доступ до баз даних.
6790661117298377.html
6790712630139891.html
6791039724147095.html
6791170805757272.html
6791276677373441.html